Τρόφιμα & Ποτά

Ανάλυση και έλεγχος των παθογόνων μικροοργανισμών - Σετ Diatheva

Ο έλεγχος για την παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών σε τρόφιμα (π.χ. σαλμονέλα) είναι ουσιώδης, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα επιμόλυνσης και δαπανηρής ανάκλησης προϊόντων. Εντούτοις,  οι κλασικές δοκιμασίες μικροβιολογικής ανάλυσης παίρνουν χρόνο (αρκετές ημέρες) ώστε να φέρουν αποτελέσματα και απαιτούν παρατεταμένους χρόνους αποθήκευσης ή την αποδοχή του κινδύνου επιστροφών. Η χρήση του Σετ Diatheva, μιας εταιρείας του ομίλου SOL που εξειδικεύεται σε προϊόντα βιοτεχνολογίας, μπορεί να μειώσει τους χρόνους αναμονής για την ανάλυση που απαιτούνται για την ανίχνευση παθογόνων σε ελάχιστες ώρες, παρέχοντας έτσι μια ταχεία εγγύηση της πληρότητας των προϊόντων προς αποστολή.

Το σετ βασίζεται στην τεχνολογία αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) σε πραγματικό χρόνο που εκμεταλλεύεται τη φυσιολογική αντίδραση PCR, μεγενθύνοντας σε πραγματικό χρόνο το DNA οποιωνδήποτε παθογόνων μικροοργανισμών που είναι παρόντες στα τρόφιμα, χρησιμοποιώντας ειδικές βιολογικές φθορίζουσες ουσίες (φθοροφόρα) που αλληλοεπιδρούν με το DNA του παθογόνου και, δεδομένου ότι είναι φθορίζοντα μόρια, μπορούν να ανιχνεύονται και να μετριούνται με τη βοήθεια ειδικού οργάνου.

Ειδικότερα σε ορνιθοτροφεία ή σε εταιρείες που παράγουν τρόφιμα που περιέχουν κοτόπουλο, καθώς επίσης και για εργαστήρια που εξειδικεύονται στην μικροβιολογική ανάλυση, η τεχνολογία αυτή παρέχει σημαντικά εξοικονόμηση χρήματος και χρόνου.

 

Η SOL για τη Βιομηχανία
Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;
Επικοινωνήστε μαζί μας