Δουλεύοντας μαζί μας

Η διαφάνεια, η αφοσίωση, η αμεροληψία, η ειλικρίνεια, η ακεραιότητα, η σταθερή αφοσίωση στην ποιότητα, η συνεχής βελτίωση της ασφάλειας στο χώρο εργασίας και ο σεβασμός στο περιβάλλον αποτελούν θεμελιώδεις αξίες που ο Όμιλος SOL επιθυμεί να βρει σε όλους τους υπαλλήλους του και συνεχώς προάγει.

Ο όμιλος SOL πιστεύει ότι μπορεί να αναπτύσσει και να βελτιώνει την απόδοσή του κυρίως με τη βοήθεια του ανθρώπινου δυναμικού του.

Όλοι οι εργαζόμενοι σε κάθε εταιρεία του Ομίλου, ανεξάρτητα από το ρόλο τους και από τον τύπο της σύμβασής τους με την εταιρεία, είναι υπεύθυνοι για τους στόχους που τους ανατίθενται και κατά συνέπεια πρέπει να έχουν την δυνατότητα, εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων τους και σεβόμενοι τον οργανισμό, να λαμβάνουν αποφάσεις και να εργάζονται με εύλογο βαθμό αυτονομίας σε μια ισχυρή, πιστή σχέση με την εταιρεία.

Το κύριο ερέθισμα που μας επιτρέπει να βελτιώνουμε τον επαγγελματισμό μας βρίσκεται σε εμάς τους ίδιους: στην περιέργειά μας, την αποφασιστικότητα με την οποία αντιμετωπίζουμε τις νέες προκλήσεις, στην επιθυμία μας να μαθαίνουμε και να ερχόμαστε αντιμέτωποι με νέα πράγματα.

Στις εταιρείες του Ομίλου δεν πρέπει να υπάρχει περιθώριο για έλλειψη σεβασμού, μισαλλοδοξία, παράνομες διευθετήσεις, καταστάσεις ενόχλησης, παρενόχλησης ή διάκρισης οιασδήποτε μορφής. Αυτή η αρχή δεν μπορεί να περιορίζεται με οιοδήποτε τρόπο ή για οιονδήποτε λόγο και πρέπει να εφαρμόζεται από όλους σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις περιστάσεις.

Ο Όμιλος SOL αναλαμβάνει τη δημιουργία και διατήρηση ενός περιβάλλοντος εργασίας στο οποίο τα προσωπικά χαρακτηριστικά δεν μπορούν να οδηγούν σε καμία διάκριση.

Ο Όμιλος SOL δεσμεύεται σταθερά να τηρεί τους εθνικούς κανονισμούς εργασίας σε κάθε χώρα όπου δραστηριοποιείται, καθώς επίσης τις διεθνείς συμβάσεις και συστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των ψηφισμάτων διεθνών οργανισμών όπως η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας και τα Ηνωμένα Έθνη (Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών).