Ασφάλεια, περιβάλλον και ποιότητα

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, ασφάλειας και περιβάλλοντος

Ο Όμιλος SOL έχει αναπτύξει και υιοθετήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, ασφάλειας και περιβάλλοντος προκειμένου να διασφαλίσει την κάλυψη όλων των δραστηριοτήτων του, εξαλείφοντας τις περιττές επαναλήψεις και εστιάζοντας ιδιαιτέρως στις συνέργειες.

Η Ανώτατη Διοίκηση έχει εκδώσει, για κάθε τομέα δραστηριότητας, μια ειδική Πολιτική που μπορεί κανείς να συμβουλευθεί και να κατεβάσει από τον Ιστότοπο του Ομίλου.

Η SOL Spa τηρεί πιστά από το 1994 το Πρόγραμμα Υπεύθυνης Φροντίδας, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Αρχές του. Η Υπεύθυνη Φροντίδα είναι ένα παγκόσμιο εθελοντικό πρόγραμμα, που προωθήθηκε στην Ιταλία από την Federchimica, η οποία προάγει τη δέσμευση της χημικής βιομηχανίας στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται.

 

Περιβάλλον

Το σύνολο των δραστηριοτήτων μας έχει ως γνώμονα τη δέσμευσή μας για αειφόρο ανάπτυξη και την προσπάθεια να επιτευχθούν τα μέγιστα πρότυπα περιβαλλοντικής απόδοσης, βαίνοντας πέρα από την απλή τήρηση των νόμων και των κανονισμών.

Έχοντας επίγνωση της συνεχούς μείωσης των διαθέσιμων πόρων, στοχεύουμε στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και της χρήσης πόρων από τα εργοστάσιά μας και των δραστηριοτήτων μας γενικότερα, ενώ ταυτόχρονα δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στον αντίκτυπο των εκπομπών μας στο περιβάλλον.

Η προσοχή στην περιβαλλοντική αειφορία δεν περιορίζεται στις δραστηριότητες παραγωγής αλλά επεκτείνεται και στην ανάπτυξη προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών που βοηθούν τους πελάτες να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις.

 

Υγεία και ασφάλεια

Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των ανθρώπινων πόρων είναι για εμάς βασική και ουσιώδης αξία. Βασίζεται στο ηθικό όραμα της εργασίας μας που καθοδηγεί τις καθημερινές μας δραστηριότητες σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου.

Η επίτευξη του στόχου «Μηδέν Ατύχημα» σε ετήσια βάση αποτελεί πάγιο στόχο για όλες τις επιχειρησιακές μονάδες μας. Ο συγκεκριμένος στόχος επιτυγχάνεται σχεδόν πάντα, χάρη στην αφοσίωση όλων των εργαζομένων μας. Η ανάλυση των αιτιών των ατυχημάτων και οι υιοθετούμενες διορθωτικές ενέργειες, μαζί με τη συνεχή επιμόρφωση όλων των εργαζομένων αποτελούν θεμελιώδη εργαλεία για την πρόληψη των ατυχημάτων. Η προσοχή στην ασφάλεια επεκτείνεται και στους πελάτες μας, μέσω της ανάλυσης των κινδύνων ως προς όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής των προϊόντων και των υπηρεσιών μας: από τον σχεδιασμό μέχρι την απόρριψη, περνώντας μέσα από την παραγωγή, την πώληση και τη χρήση.

 

Πιστοποιήσεις

Οι έλεγχοι από τρίτους και οι πιστοποιήσεις συμμόρφωσης ως προς τους σχετικούς κανονισμούς αναφοράς ISO επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης που έχει υιοθετήσει ο Όμιλος SOL.

Ο αριθμός των πιστοποιημένων μονάδων αυξάνεται συνεχώς.

Οι πιστοποιήσεις που λαμβάνονται είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ομίλου.

Πιστοποιήσεις