Αειφορία (βιωσιμότητα)

Αειφορία

Το μοντέλο μας αειφόρου ανάπτυξης

Το μοντέλο αειφόρου ανάπτυξης του Ομίλου SOL στοχεύει στη δημιουργία οικονομικής ανάπτυξης με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των δραστηριοτήτων του και την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει την ανάπτυξη.

Γνωρίζουμε ότι οι προσδοκίες των μετόχων πρέπει να εξισορροπούνται πάντα με τις προσδοκίες όλων όσων έχουν επαφή με την εταιρεία, δεδομένου ότι έχουν έννομο συμφέρον.

Το μοντέλο διακυβέρνησης που έχει υιοθετηθεί για να διασφαλίζει ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι αειφορίας βασίζεται στα συστήματα Εταιρικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικού Ελέγχου και το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος.

Ο Όμιλος SOL δημοσιεύει σε ετήσια βάση μια Έκθεση Αειφορίας, την οποία μπορείτε να διαβάσετε και να κατεβάσετε από αυτήν τη σελίδα στον ιστότοπο του Ομίλου.