Επιμόρφωση / κατάρτιση

Η συνεχής επιμόρφωση είναι αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας του Ομίλου SOL.

Σε όλο τον Όμιλο, η κατάρτιση πραγματοποιείται στο χώρο εργασίας και όπου είναι αναγκαίο παρέχεται αλλού.

Όλοι οι νέοι εργαζόμενοι παρακολουθούνται από έναν εκπαιδευτή της εταιρείας, ο οποίος είναι ειδικά επιφορτισμένος να εξετάζει την εισαγωγή και ενσωμάτωσή τους στην εταιρεία με τις πλέον κατάλληλες μεθόδους και σε κάθε περίπτωση την κατάλληλη χρονική στιγμή.

Ειδικά σεμινάρια, τα οποία διεξάγονται από εσωτερικούς και εξωτερικούς εκπαιδευτές, οργανώνονται κάθε χρόνο από τη διοίκηση, με ετήσιο χρονοδιάγραμμα που καθορίζεται σε συνεργασία με τη διαχείριση προσωπικού.