Κώδικας δεοντολογίας και Μοντέλο οργάνωσης, διαχείρισης και ελέγχου

Οι αξίες πάνω στις οποίες βασίζονται οι δραστηριότητες της SOL

Κώδικας δεοντολογίας και Μοντέλο οργάνωσης, διαχείρισης και ελέγχου

Ο Όμιλος SOL είναι πεπεισμένος ότι η τήρηση των ηθικών αξιών, η ορθότητα και η διαφάνεια αποτελούν ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αειφόρο ανάπτυξη.

Η τήρηση του Κώδικα δεοντολογίας διασφαλίζει ότι η διαχείριση των συναλλαγών και των ανθρώπινων σχέσεων, τόσο εντός όσο και εκτός του Ομίλου, είναι ισότιμη και αποτελεσματική, ώστε να υποστηρίζει τη φήμη των εταιρειών που τον συνθέτουν και ταυτόχρονα να δημιουργεί στους υπαλλήλους αίσθηση υπερηφάνειας και αίσθημα του ανήκειν.

Το Μοντέλο οργάνωσης, διαχείρισης και ελέγχου που έχει υιοθετήσει η SOL Spa βάσει του Νομοθετικού Διατάγματος 231 του 2001 ενσωματώνει τον Κώδικα Δεοντολογίας και αποτελεί ένα επιχειρησιακό εργαλείο για την εφαρμογή των αρχών που περιέχει.

 

Κώδικας δεοντολογίας του Ομίλου SOL

Ο Κώδικας δεοντολογίας του Ομίλου SOL καθορίζει τις αξίες επί των οποίων βασίζονται οι δραστηριότητες του Ομίλου στο σύνολό του και τις πρακτικές που πρέπει να ακολουθεί το προσωπικό και οι συνεργάτες ώστε να πληρούνται οι προσδοκίες των ενδιαφερομένων.  

Κώδικας δεοντολογίας

Μοντέλο οργάνωσης, διαχείρισης και ελέγχου βάσει του Νομοθετικού Διατάγματος 231/01

Μετά τη θέση σε ισχύ του Νομοθετικού Διατάγματος 231/01, η SOL Spa έχει θεσπίσει και υιοθετήσει ένα Μοντέλο διαχείρισης, οργάνωσης και ελέγχου.

Μοντέλο 231