Στείλτε μας το βιογραφικό σας

Αν ενδιαφέρεστε για τον Όμιλό μας και επιθυμείτε να εργαστείτε μαζί μας, στείλτε μας την αίτησή σας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.

Privacy:

Συνιστούμε σε κάθε χρήστη που επιθυμεί να αποστείλει το βιογραφικό σημείωμά του (το «CV») μέσω του ιστότοπου της SOL Hellas, (η «Εταιρεία»), www.solgroup.gr (ο «Ιστότοπος») να διαβάσει προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου, η οποία παρέχεται κατ' εφαρμογή των ισχυόντων νόμων και κανονισμών για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (οι «Νόμοι για το Ιδιωτικό Απόρρητο»), συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 («ΓΚΠΔ») για την επεξεργασία των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα, όπως περιέχονται στο CV που έχουν αποστείλει.

Αντικείμενο και σκοπός της επεξεργασίας

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στο CV ή σε αυτήν την ενότητα του Ιστότοπου θα υποβάλλονται σε επεξεργασία ηλεκτρονικά και με μη αυτόματο τρόπο για δραστηριότητες που συνδέονται κατ' αποκλειστικότητα με την πρόσληψη του απασχολούμενου προσωπικού ή/και συνεργατών της Εταιρείας (ο «Σκοπός») και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με σκοπό την αξιολόγηση και απόκριση ή παροχή σχολίων στις εν λόγω αιτήσεις.

Υποχρεωτική παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η παροχή προσωπικών πληροφοριών μέσω του CV ή σε αυτήν την ενότητα του Ιστότοπου δεν είναι υποχρεωτική αλλά είναι απαραίτητη για τη διαδικασία της πρόσληψης. Εάν δεν παρασχεθούν τα παραπάνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ενδεχομένως η Εταιρεία να μην μπορεί να εξετάσει τις αιτήσεις που θα υποβληθούν από τους χρήστες.
Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία ενημερώνει όλους όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για μια θέση να μην παρέχουν πληροφορίες που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων, για παράδειγμα δεδομένα για την υγεία τους, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές πεποιθήσεις ή συμμετοχή σε φορείς (ή ένταξη σε συνδικαλιστικά σωματεία), δικαστικά δεδομένα και δεδομένα σχετικά με τη φυλετική και εθνοτική καταγωγή τους, ή κάθε άλλη πληροφορία που εμπίπτει σε ειδική κατηγορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

Μέθοδοι επεξεργασίας

Τα παρεχόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με μη αυτοματοποιημένα και αυτοματοποιημένα μέσα - αλλά όχι για σκοπούς λήψης αποφάσεων - για τον χρόνο που είναι αυστηρά απαραίτητος για την επίτευξη των Σκοπών για τους οποίους συλλέγονται. Θα εφαρμόζονται ορισμένα μέτρα ασφάλειας προκειμένου να παρεμποδίζεται η απώλεια δεδομένων, η παράνομη ή ανάρμοστη χρήση τους και κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δεδομένα.
Τα δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους και δεν θα δημοσιεύονται.

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, με την ιδιότητα του υποκειμένου των δεδομένων, έχετε το νόμιμο δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Επιπλέον, ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα («Δικαιώματά σας»):
α)  το «δικαίωμα πρόσβασης» στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ και ειδικότερα: το δικαίωμα να λαμβάνετε επιβεβαίωση για την ύπαρξη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, ακόμα και όταν δεν έχουν καταχωριστεί ακόμα, να εξασφαλίζετε την ανακοίνωση αυτών σε κατανοητή μορφή και να λαμβάνετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

    1. τους σκοπούς και τις μεθόδους επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα (μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται η ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 του ΓΚΠΔ και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων), τις σχετικές κατηγορίες των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, την προέλευση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, την περίοδο διατήρησης των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα (όποτε είναι δυνατό) ή τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα,
    2. τα στοιχεία ταυτοποίησης του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων, των εκτελούντων την επεξεργασία και του επόπτη που διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο ε) του ΓΚΠΔ και, γενικά, όλων των συμβαλλόμενων μερών ή κατηγοριών συμβαλλόμενων μερών στα οποία έχουν κοινοποιηθεί ή θα κοινοποιηθούν τα δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εντός της επικράτειας της Ιταλίας και, ειδικότερα, είτε συμμετέχουν είτε όχι αποδέκτες από τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμοί (και, σε αυτήν την περίπτωση, έχετε επίσης το δικαίωμα να ενημερωθείτε για την ύπαρξη επαρκών εγγυήσεων σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ σε σχέση με τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα),
    3. την ύπαρξη του δικαιώματος που έχετε, ως Υποκείμενο των Δεδομένων, να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων τη διόρθωση ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ή να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία,
    4. το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Εποπτική Αρχή Ιδιωτικού Απορρήτου για την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα (η «Εποπτική Αρχή Ιδιωτικού Απορρήτου»),

β)

το «δικαίωμα διόρθωσης» σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ: το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή, όποτε εξυπηρετεί τα συμφέροντά σας, να επιτύχετε τη συμπλήρωση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα,

γ)

το «δικαίωμα διαγραφής» (δικαίωμα στη λήθη) σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ: το δικαίωμα να εξασφαλίσετε τη διαγραφή, την ανωνυμοποίηση ή τον αποκλεισμό των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων των οποίων δεν απαιτείται η αποθήκευση σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν μεταγενέστερα σε επεξεργασία τα δεδομένα σας,

δ)

το «δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας» σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ: το δικαίωμα να εξασφαλίζετε τον περιορισμό της επεξεργασίας σε ορισμένες από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στον Νόμο για το Ιδιωτικό Απόρρητο,

ε)

το δικαίωμα να ζητήσετε από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων, με βάση το άρθρο 19 του ΓΚΠΔ, ενημέρωση για τους αποδέκτες στους οποίους ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων έχει γνωστοποιήσει διορθώσεις ή ακυρώσεις ή περιορισμούς επεξεργασίας (που έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 16, 17 και 18 του ΓΚΠΔ, σύμφωνα με την υποχρέωση κοινοποίησης, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια),

στ)

το «δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων» σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΓΚΠΔ: το δικαίωμα να λαμβάνετε το δεδομένα σας (ή να διαβιβάζετε αυτά τα δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας) σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο,

ζ)

το «δικαίωμα εναντίωσης» σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ: το δικαίωμα να αντιταχθείτε, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει,

  1. για νόμιμους λόγους, στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης της εναντίωσης, όποτε αρμόζει, στον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν,
  2. στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα για τον σκοπό της αποστολής διαφημιστικού υλικού ή απευθείας πώλησης ή για τη διενέργεια ερευνών αγοράς ή για σκοπούς εμπορικής προώθησης.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας και όποτε είναι απαραίτητο, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων θα ενημερώνει τους τρίτους στους οποίους έχουν κοινοποιηθεί ή/και ενδέχεται να κοινοποιηθούν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, πλην συγκεκριμένων περιπτώσεων (π.χ. όταν αυτή η υποχρέωση αποδεικνύεται αδύνατη ή συνεπάγεται τη χρήση μέσων που είναι εμφανώς δυσανάλογα με το δικαίωμα που προστατεύεται).

Ασκηση των δικαιωμάτων σας και υποβολή καταγγελίας στην Εποπτική Αρχή Ιδιωτικού Απορρήτου

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ανά πάσα στιγμή με τους ακόλουθους τρόπους:

α)

αποστέλλοντας συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων, στη διεύθυνση της έδρας του που ορίζεται στο άρθρο 6 παρακάτω,

β)

αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@solhellas.gr ,

γ)

καλώντας τον αριθμό +30 (211) 10 23500.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με τους Νόμους για το Ιδιωτικό Απόρρητο, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Εποπτική Αρχή Ιδιωτικού Απορρήτου της Ιταλίας. Για να υποβάλετε αυτήν την καταγγελία, μπορείτε να την παραδώσετε αυτοπροσώπως στα γραφεία της Εποπτικής Αρχής Ιδιωτικού Απορρήτου της Ιταλίας (στη διεύθυνση που ορίζεται παρακάτω) ή να αποστείλετε:


α)

συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής στην υπηρεσία «Garante per la protezione dei dati personali», Piazza di Monte Citorio, 121, 00186 Rome, Ιταλία,

β)

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: garante@gpdp.it ή protocollo@pec.gpdp.it,

γ)

φαξ στον αριθμό: (+39) 06-696773785.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Εποπτικής Αρχής Ιδιωτικού Απορρήτου της Ιταλίας [Garante].

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων και Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων είναι SOL Hellas A.E., μέλος του Ομίλου SOL, με έδρα στη Thessi Pachi Patima, Stefani Viotias P.O.Box 3 - 190 18 Magoula και ΑΦΜ EL094058260.
Ο Εκτελών την επεξεργασία είναι Sol S.p.A., με έδρα στη διεύθυνση via Gerolamo Borgazzi 27, 20900 Monza, Ιταλία, ΑΦΜ 00771260965.
Ένας ενημερωμένος κατάλογος με τυχόν πρόσθετους εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων (στους οποίους κοινολογούνται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της σύμβασης απασχόλησής σας και οι οποίοι έχουν δεόντως διοριστεί εγγράφως) είναι διαθέσιμος, δωρεάν, στην έδρα της Εταιρείας ή της SOL S.p.A.
Ο Όμιλος SOL άσκησε το δικαίωμά του να διορίσει έναν Φορέα-Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων σε επίπεδο Ομίλου, με γραφεία στη διεύθυνση Via G. Borgazzi, 27 (MB-Italy) εντός της έδρας της μητρικής εταιρείας SOL SPA. Τα δεδομένα των μελών του Φορέα είναι διαθέσιμα στην εν λόγω έδρα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Φορέα-Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση organismodpo@solgroup.com .