Γλωσσάρι

Ατύχημα: τυχαίο γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλικές ζημίες.

Διαχωρισμός αέρα: διαδικασία διαχωρισμού των αερίων που βρίσκονται στον αέρα μέσω απόσταξης, οδηγώντας στην παραγωγή τόσο υγρών όσο και αέριων προϊόντων.

Έλεγχος: Συστηματική, ανεξάρτητη και τεκμηριωμένη διεργασία για την αντικειμενική αξιολόγηση του βαθμού εκπλήρωσης των κριτηρίων αναφοράς για τη διαχείριση.

BS OHSAS 18001: διεθνές πρότυπο που έχει εκδοθεί από το Βρετανικό Ινστιτούτο Προτύπων, το οποίο ορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας. Επιτρέπει σε οργανισμούς να γνωρίζουν και να ελέγχουν κινδύνους ελέγχου που απορρέουν από τη λειτουργία τους υπό φυσιολογικές και έκτακτες συνθήκες και να βελτιώνουν την ασφάλεια. .

Εναλλάκτης ψύχους: δοχείο με μονωμένο θάλαμο κενού για κρυογονικά αέρια υψηλής ψύξης, πλήρες με όργανα ανάσχεσης, μέτρησης και ασφαλείας.

Κατεργασία (conditioning): λειτουργία της παραγωγής που συνίσταται στη λήψη αερίου από δευτερογενή δεξαμενή αποθήκευσης και συμπίεσής του έτσι ώστε να βρεθεί σε αέρια ή σε υγρή κατάσταση και μεταφορά του σε κινητά δοχεία. Η κατεργασία (conditioning) επίσης περιλαμβάνει την αλληλουχία των λειτουργιών που εκτελούνται στα δοχεία από τη στιγμή που φθάνουν στο κέντρο μέχρι την αποθήκευση των γεμάτων, έτοιμων προς παράδοση, δοχείων.

Καλάθι φιαλών: χαλύβδινη κατασκευή που περιέχει φιάλες, συνήθως 8 ή 16, σε κάθετη θέση, ώστε να διευκολύνει το χειρισμό τους με τα συνήθη περονοφόρα (κλαρκ).

Συστοιχία φιαλών: μπλοκ διασυνδεδεμένων φιαλών που στηρίζονται από μεταλλική δομή. Οι έξοδοι των κυλίνδρων οδηγούνται σε μια ενιαία στρόφιγγα.

Φιάλη: δοχείο από χάλυβα ή ελαφρύ κράμα για συμπιεσμένα, υγροποιημένα ή αραιωμένα αέρια.

EMAS (Σχέδιο Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου - Eco-Management and Audit Scheme): Κανονισμός Ευρωπαϊκής Κοινότητας 761/2001. Προαιρετικό εργαλείο για την εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Κοινότητας που στοχεύει στη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των εταιρειών και επιχειρήσεων που το υιοθετούν.

Ασφάλεια τροφίμων: η αντίληψη ότι τα τρόφιμα δεν πρέπει να βλάπτουν τους καταναλωτές εφόσον έχουν παρασκευασθεί σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση τους.

Δείκτης συχνότητας: λόγος του αριθμού των ατυχημάτων και των ωρών εργασίας πολλαπλασιαζόμενος με 1 εκατομμύριο. Μετρά την συχνότητα των ατυχημάτων.

Πρωτοβουλία Διεθνούς Έκθεσης Global Reporting Initiative (GRI): ένα δίκτυο πολλαπλών εταίρων που δημιουργήθηκε το 1997 και αποτελείται από εταιρείες, ΜΚΟ, ενώσεις ορκωτων λογιστών ή ελεγκτών, επιχειρηματικές οργανώσεις και άλλους διεθνείς ενδιαφερόμενους που εμπλέκονται σε ζητήματα που σχετίζονται με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Η αποστολή της GRI συνίσταται στην ανάπτυξη, παροχή και προώθηση κατευθυντήριων γραμμών διεθνούς αναφοράς για την κατάρτιση Εκθέσεων Βιωσιμότητας που περιγράφουν τον οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο που προκαλούν οι εταιρείες ή οι οργανώσεις με τις δραστηριότητές τους.

Τραυματισμός: ανεπιθύμητο συμβάν στο χώρο εργασίας που προκαλεί σωματική βλάβη ή αντικειμενικά επαληθεύσιμη νόσο.

IPPC (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος Ρύπανσης -Integrated Pollution Prevention and Control): Στρατηγική που θεσπίστηκε με την Οδηγία 96/61/ΕΚ για την ελαχιστοποίηση της ρύπανσης που προκαλείται από διάφορες πηγές σε όλη την Ε.Ε. Όλοι οι τύποι εγκαταστάσεων που αναφέρονται στο Παράρτημα 1 της Οδηγίας πρέπει να τυγχάνουν ολοκληρωμένης έγκρισης από τις αρχές των διαφόρων χωρών. Βασίζεται στην παραδοχή ότι η αποτυχία υιοθέτησης μιας κοινής προσέγγισης για τον έλεγχο των εκπομπών ρύπων στον αέρα, το νερό και το έδαφος θα μπορούσε να οδηγήσει όχι σε μείωση της ρύπανσης αλλά στη μεταφορά της από το ένα διαμέρισμα στο άλλο.

Πρότυπο ISO 50001 (Διαχείριση Ενέργειας): διεθνές πρότυπο που έχει ως στόχο να βοηθήσει οργανισμούς να βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση, αυξάνοντας την αποδοτικότητα της ενέργειας και μειώνοντας τον κλιματολογικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Μείζον ατύχημα: συμβάν όπως σοβαρή κηλίδα, πυρκαγιά ή έκρηξη λόγω ανεξέλεγκτων εξελίξεων στις δραστηριότητες, όταν υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Ιατρική συσκευή (ΙΣ): οποιοδήποτε όργανο, συσκευή, εξοπλισμός, μηχάνημα, εγκατάσταση, αντιδραστήριο in vitro ή για βαθμονόμηση, λογισμικό Η/Υ, υλικό ή άλλο παρόμοιο ή σχετικό προϊόν για χρήση, μόνο του ή σε συνδυασμό, σε άτομα για έναν ή περισσότερους επιστημονικούς σκοπούς της διάγνωσης, πρόληψης, του ελέγχου, της θεραπείας ή της ελάττωσης μιας ασθένειας, για τη διάγνωση, τον έλεγχο, τη θεραπεία ή τη μείωση ή την αντιστάθμιση ενός τραύματος ή μιας αναπηρίας, για τη μελέτη, την αντικατάσταση ή την τροποποίηση της ανατομίας ή μιας φυσιολογικής διαδικασίας, για την επέμβαση στη διαδικασία σύλληψης όπου η κύρια επιθυμητή δράση μέσα ή πάνω στο ανθρώπινο σώμα δεν διεξάγεται με φαρμακολογικά ή ανοσολογικά μέσα ή μέσω του μεταβολισμού, αλλά του οποίου η λειτουργία μπορεί να βοηθηθεί με αυτά τα μέσα.  

Ιατρικό αέριο: οιοδήποτε σκεύασμα αποτελείται από μία ή περισσότερες αέριες ουσίες που μπορεί να αναμειγνύεται ή όχι με έκδοχα αέρια.

Κινητό δοχείο: δοχείο για συμπιεσμένα, υγρά, αραιωμένα και κρυογονικά αέρια που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προϊόντων. Τα κινητά δοχεία είναι: κύλινδροι,  βαρέλια, κύλινδροι αερίου, δεσμίδες κυλίνδρων, δοχεία Dewar, μονάδες βάσης και φορητές μονάδες.

Πολιτική (ποιότητα, ασφάλεια, περιβάλλον): γενικές αρχές και κατευθύνσεις ενός οργανισμού ως διατυπώνονται επίσημα από την ανώτατη διοίκηση.

Μονάδες πρωτοβάθμιας επεξεργασίας: μονάδες όπου παράγονται τα αέρια από τις πρώτες ύλες.

Πρωτοβάθμια αποθήκευση: δοχείο υγροποιημένου κρυογονικού αερίου που πληρώνεται απευθείας από το εργοστάσιο παραγωγής.  

Σύστημα Ποιότητας, Σύστημα Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης - SHEQ/MG): εκείνο το μέρος του συστήματος γενικής διαχείρισης που περιλαμβάνει την οργανωτική δομή, το σχεδιασμό, τις αρμοδιότητες, τις διαδικασίες, τις διεργασίες και τα μέσα για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την τήρηση ενεργών, καλά καθορισμένων πολιτικών ποιότητας, ασφάλειας ή/και περιβάλλοντος.

Πρώτες ύλες – μονάδες πρωτοβάθμιας επεξεργασίας: ατμοσφαιρικός αέρας, για την παραγωγή οξυγόνου, αζώτου και αργού. Φυσικό αέριο για την παραγωγή υδρογόνου και διοξειδίου του άνθρακα, ανθρακασβέστιο για την παραγωγή ακετυλενίου, νιτρικό αμμώνιο για την παραγωγή υποξειδίου του αζώτου.

REACh: Κανονισμός της Ε.Κ. 1907/2006 (Καταχώριση, Αξιολόγηση, Έγκριση και Περιορισμός των Χημικών). Ο κύριος στόχος του είναι η βελτίωση της γνώσεης των κινδύνων που απορρέουν από τις χημικές ουσίες, στοχεύοντας στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Υπεύθυνη Φροντίδα: ένα εθελοντικό πρόγραμμα της παγκόσμιας χημικής βιομηχανίας με βάση την εφαρμογή των αρχών και δεοντολογίας που αφορούν στην ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων και την περιβαλλοντική προστασία, και τη δέσμευση να κοινοποιούνται τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται στοχεύοντας στη συνεχή, σημαντική και απτή βελτίωση.

Εξοπλισμός πωλήσεων: τεχνικός / τεχνολογικός εξοπλισμός που έχει αγοραστεί από τρίτα μέρη και που παρέχεται για χρήση σε πελάτες ως μέρος μιας υπηρεσίας , αλλά που είναι προορισμένος να παραμείνει στην ιδιοκτησία της SOL, για παράδειγμα, κινητά δοχεία, εναλλάκτες ψύξης κτλ.

Μονάδες δευτεροβάθμιας επεξεργασίας: μονάδες στις οποίες γίνεται παρασκευή αερίων, συνήθως των αερίων που προκύπτουν από τις μονάδες πρωτοβάθμιας επεξεργασίας, στη φυσική μορφή τους (η οποία μπορεί να είναι συμπυκνωμένο αέριο ή κρυγονικό υγρό) στα δοχεία (φιάλες, δεσμίδες φιαλών, βαρέλια ή δεξαμενές) που είναι καταλληλότερα για διανομή στους τελικούς χρήστες. Μερικές μονάδες επίσης παράγουν καθαρά αέρια και μείγματα αερίων υψηλής καθαρότητας.

Δευτεροβάθμια αποθήκευση: δοχείο υγροποιημένου, κρυογονικού αερίου που γεμίζεται από δεξαμενές, συνήθως εγκατεστημένο σε μονάδες δευτεροβάθμιας επεξεργασίας.

Δείκτης σοβαρότητας: λόγος μεταξύ των ημερών απουσίας λόγω τραυματισμού και των ωρών εργασίας επί 1 εκατομμύριο. Μετρά την σοβαρότητα των τραυματισμών.

Οδηγία Seveso (CEE/82/501 και μεταγενέστερες τροποποιήσεις): Ευρωπαϊκός κανονισμός που στοχεύει στην πρόληψη και τον έλεγχο του κινδύνου των σοβαρών ατυχημάτων. Διέπει τις βιομηχανικές δραστηριότητες που αφορούν στην αποθήκευση ή/και την χρήση συγκεκριμένων ποσοτήτων επικίνδυνων ουσιών.

Ενδιαφερόμενα μέρη: όλες οι κατηγορίες προσώπων, ιδιωτικών ή δημοσίων, ατομικών ή συλλογικών, εσωτερικών ή εξωτερικών, που μπορούν να επηρεάσουν την επιτυχία της επιχείρησης ή των οποίων τα συμφέρονται εμπλέκονται στις αποφάσεις της εταιρείας: πελάτες, προμηθευτές, επενδυτές, τοπικές κοινότητες, εργαζόμενοι, σωματεία, δημόσια διοίκηση, μελλοντικές γενιές κτλ.  

Αναμόρφωση με ατμό: διαδικασία κατά την οποία το μεθάνιο αντιδρά με ατμό, όταν υπάρχει ένας καταλύτης, ώστε να παράγουν υδρογόνο και CO2.

Αειφορία (βλέπε αειφόρος ανάπτυξη)

Αειφόρος ανάπτυξη: ανάπτυξη που μπορεί να ικανοποιεί τις τρέχουσες οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές ανάγκες, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τις πιθανότητες να μπορέσουν οι επόμενες γενιές να ικανοποιούν τις δικές τους.

Πρότυπο UNI EN ISO 13485 (Ιατρικές συσκευές – συστήματα διαχείρισης ποιότητας): διεθνές πρότυπο που σκοπεύει στη μεγιστοποίηση της πιθανότητας να πληρούν οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ιατρικών συσκευών τις νομικές προϋποθέσεις που υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο για τη διαχείριση ποιότητας και άρα να παρέχουν ασφαλείς και αποτελεσματικές ιατρικές συσκευές.

Πρότυπο UNI EN ISO 14001 (Περιβαλλοντική Διαχείριση): διεθνές πρότυπο που ορίζει τις προϋποθέσεις για ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Επιτρέπει στις οργανώσεις να τις γνωρίζουν και να τηρούν υπό έλεγχο δραστηριότητες που έχουν σημαντικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, όπως και να βελτιώνουν την περιβαλλοντική διαχείριση.

Πρότυπο UNI EN ISO 22000 (Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων): διεθνές πρότυπο που ορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα ασφάλειας τροφίμων και διαχείρισης υγιεινής.

Πρότυπο UNI EN ISO 27001(Ασφάλεια πληροφοριών): διεθνές πρότυπο που ορίζει τις απαιτήσεις για τη δημιουργία και λειτουργία ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών (λογική, φυσική και οργανωτική ασφάλεια), με στόχο την προστασία δεδομένων και πληροφοριών από απειλές όλων των ειδών, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα.