Όροι και προϋποθέσεις

Ο παρών ιστότοπος έχει ως μοναδικό σκοπό την παροχή γενικών πληροφοριών για τον Όμιλο SOL και τις υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρεία και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που παρέχονται κατ’αυτόν τον τρόπο να είναι, κατά το χρόνο εισαγωγής τους στον ιστότοπο, ενημερωμένες και όσο το δυνατόν ακριβέστερες και πληρέστερες. Ο Όμιλος SOL δεν εγγυάται με κανέναν τρόπο ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο ή στις οποίες είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω του Ιστότοπου είναι ακριβείς και εξαντλητικές, και διατηρεί τη δυνατότητα να προβαίνει σε τροποποιήσεις ή αλλαγές του περιεχομένου των δημοσιευμένων εγγράφων ή/και των προγραμμάτων που περιλαμβάνονται στον ίδιο τον Ιστότοπο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Ο Όμιλος SOL αποποιείται οιασδήποτε ευθύνης σε σχέση με λάθη, ανακρίβειες και παραλείψεις που αφορούν σε πληροφορίες διαθέσιμες στον Ιστότοπο ή διαθέσιμες μέσω του Ιστότοπου και, γενικά, για οιεσδήποτε ζημίες, άμεσες ή αποθετικές, που ενδέχεται να προκύψουν λόγω αδυναμίας πρόσβασης στον Ιστότοπο, χρήσης των πληροφοριών που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο ή που είναι διαθέσιμες μέσω του Ιστοτόπου, από οιοδήποτε σφάλμα του λογισμικού ή μόλυνση που προκύπτει από την πρόσβαση στον Ιστότοπο ή από τη σύνδεση με τον Ιστότοπο ή τη λήψη υλικού από αυτόν.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για όλα τα έγγραφα που περιέχονται στον Ιστότοπο και για όλα τα στοιχεία που συνθέτουν τον Ιστότοπο ανήκουν αποκλειστικά στον Όμιλο SOL, που δεν εκχωρεί καμία άδεια ή δικαιώματα εκτός από το δικαίωμα ενημέρωσης μέσω του Ιστότοπου. Συγκεκριμένα, η επωνυμία και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν στον Ιστότοπο ανήκουν στον Όμιλο SOL ή έχουν εκχωρηθεί από τρίτα μέρη στον Όμιλο SOL προς χρήση.

Ο Όμιλος SOL δεν αναλαμβάνει σε καμία περίπτωση την ευθύνη για το περιεχόμενο και τη λειτουργία άλλων ιστότοπων που είναι προσβάσιμοι μέσω του παρόντος Ιστοτόπου. Η ύπαρξη υπερσυνδέσμου δεν σημαίνει έγκριση ή αποδοχή ευθύνης από τον όμιλο SOL, εφόσον οι εν λόγω ιστοσελίδες είναι ανεξάρτητες από τον Όμιλο SOL, ο οποίος δεν είναι σε θέση να ασκήσει έλεγχο σε αυτές. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον παρόντα Ιστότοπο έχουν καθαρά ενημερωτικό και συμβουλευτικό σκοπό και δεν υποδηλώνουν καμία επαγγελματική σχέση με το χρήστη ή/και οιοδήποτε επισκέπτη του Ιστότοπου. Δεν πρέπει να θεωρηθούν συμβουλευτικές ούτε υποδηλώνουν επαγγελματική σχέση με κάποιο πελάτη. Ζητείται συνεπώς ρητά και κατηγορηματικά από τον χρήστη να αποφεύγει τυχόν δράση που βασίζεται στις πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα Ιστότοπο.
Τυχόν περιοχές του ιστοτόπου με την επικεφαλίδα «Σχόλια» διατίθενται στους χρήστες του Διαδικτύου για να διευκολύνουν τη διαδραστική επικοινωνία μεταξύ τους. Απαγορεύεται η χρήση τους για την ανάρτηση σχολίων που ενδέχεται να παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων ή είναι σε κάθε περίπτωση παράνομα ή αθέμιτα. Η ανάρτηση σχολίων σε αυτές τις περιοχές υποδηλώνει ότι έχετε διαβάσει και αποδεχτεί πλήρως τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Ο Όμιλος SOL δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για οιοδήποτε υλικό αναρτάται σε αυτούς τους χώρους, δεδομένου ότι δεν έχει κανέναν έλεγχο σε αυτούς.  Αν ένας χρήστης παρατηρήσει έκνομη συμπεριφορά, παρακαλείται να την αναφέρει στο info@sol.it

Σε ό,τι αφορά σε οιαδήποτε διαφορά σε σχέση με την πρόσβαση ή τη χρήση του Ιστότοπου, ή τη λήψη ή χρήση υλικού που έχει σταθεί ή με οιοδήποτε ζήτημα μεταξύ του χρήστη και του ιδιοκτήτη του Ιστοτόπου ή οιουδήποτε άλλου με τον οποίο έχει συνεργαστεί, συνεργάζεται ή θα συνεργαστεί στο πλαίσιο της δημιουργίας και της διαχείρισης του Ιστότοπου, ο χρήστης συμφωνεί ότι αποδέχεται τη δικαιοδοσία του Ιταλικού κράτους και, σε κάθε περίπτωση, ότι η το εφαρμοστέο δίκαιο θα είναι το δίκαιο της Ιταλίας ως ισχύει τη στιγμή της διαφοράς, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής ή την τοποθεσία της έδρας του χρήστη. Το Δικαστήριο του Μιλάνου θα έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για οιαδήποτε διαφορά προκύψει.
Οι υπηρεσίες παρέχονται, παράγονται και τυγχάνουν άμεσης διαχείρισης από τον Όμιλο SOL ή από άλλους συμβαλλομένους με τους οποίους ο Όμιλος SOL έχει συνάψει συμφωνία.

Η εγγραφή στην υπηρεσία Ενημερωτικού Δελτίου (Newsletter) υποδηλώνει ότι έχετε δει και συμφωνείτε πλήρως με αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης και της πολιτικής για τα Προσωπικά Δεδομένα. Εφόσον η συνδρομή δεν καταβάλλεται, η υπηρεσία Ενημερωτικού Δελτίου (Newsletter) δεν θα παρέχεται. Μπορείτε να διαβάσετε τις πολιτικές περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τρίτων προμηθευτών στους αντίστοιχους ιστότοπούς τους.